Standard organizacyjny

teleporady w POZ

 1. Systemy teleinformatyczne do świadczenia teleporad

  • Puckie Centrum Medyczne udziela teleporad Pacjentom w formie rozmów telefonicznych. Połączenia wykonywane są z numeru zastrzeżonego;
  • lekarz podczas udzielania teleporad może potrzebować dodatkowych informacji w postaci zdjęć lub dokumentacji, w tym celu może korzystać z poczty elektronicznej, której adres podawany jest Pacjentowi w trakcie teleporady.

 2. Sposób ustalenia terminu teleporady

  • termin teleporady uzgadniany jest z Pacjentem podczas rejestracji, która odbywa się drogą telefoniczną zgodnie z danymi kontaktowymi dostępnymi na stronie www.puckiecentrum.pl w zakładce „kontakt”;
  • Pacjent ma również prawo do kontaktu z Rejestracją drogą elektroniczną z wykorzystaniem adresu e-mail placówki, zgodnie z danymi kontaktowymi dostępnymi na stronie www.puckiecentrum.pl w zakładce „kontakt”;
  • Pracownik rejestracji informuje Pacjenta o konieczności przygotowania swojego telefonu do odebrania połączenia z nieznanego numeru oraz o możliwości wezwania na wizytę osobistą przez lekarza w wyznaczonym dniu;
  • wyznacza się przedział godzinowy, w czasie którego Pacjent powinien być dostępny przy telefonie;
  • teleporada jest zrealizowana nie później niż w następnym dniu roboczym.

 3. Sposób nawiązania kontaktu między Puckim Centrum Medycznym a Pacjentem w celu udzielenia teleporady oraz sposób jej udzielenia

  • w celu wykonania teleporady lekarz POZ kontaktuje się z Pacjentem telefonicznie z numeru zastrzeżonego;
  • lekarz podejmuje trzykrotnie próby wykonania połączenia telefonicznego z Pacjentem w przynajmniej pięciominutowych odstępach;
  • w przypadku bezskutecznej próby udzielenia teleporady, lekarz odnotowuje w dokumentacji medycznej Pacjenta fakt podjęcia prób kontaktu z Pacjentem i oznacza wizytę jako niezrealizowaną;
  • Pacjent ma prawo zgłoszenia woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym. Jeżeli lekarz podczas teleporady stwierdzi zasadność i konieczność wizyty osobistej Pacjenta, umawia Pacjenta na wizytę osobistą tego samego dnia lub w najbliższym dostępnym terminie.

 4. Instrukcje realizacji e-recepty i e-zlecenia

  • z e-recepty w ramach kontynuacji leczenia można skorzystać po złożeniu wniosku w Puckim Centrum Medycznym;
  • wniosek można złożyć osobiście korzystając ze skrzynki umieszczonej przed budynkiem przychodni, drogą elektroniczną wykorzystując formularz „RECEPTA online” dostępny na stronie głównej www.puckiecentrum.pl lub telefonicznie podczas rozmowy z pracownikiem Rejestracji;
  • lekarz otrzymuje wniosek, weryfikuje zasadność kontynuacji leczenia i wystawia e-receptę. Informację o kodzie do realizacji e-recepty Pacjent otrzymuje: telefonicznie (połączenie lub wiadomość SMS) w przypadku wniosków złożonych telefonicznie i osobiście oraz drogą mailową w przypadku wniosków złożonych za pośrednictwem formularza online;
  • w przypadku podjęcia 3 bezskutecznych prób połączenia z Pacjentem w odstępach przynajmniej pięciominutowych należy poczekać na kontakt ze strony Pacjenta i po jego nastąpieniu Pacjent otrzymuje kod e-skierowania.

 5. Instrukcja realizacji e-skierowania

  • e-skierowanie jest wystawiane przez lekarza podczas udzielanej teleporady;
  • Pacjent otrzymuje kod do realizacji e-skierowania podczas teleporady, a dokument wygenerowany z systemu i podpisany przez lekarza otrzymuje – w zależności od wyrażonej woli – drogą elektroniczna lub podczas odbioru osobistego.

 6. Instrukcja realizacji zlecenia badań diagnostycznych

  • badania diagnostyczne realizowane są w strukturach Puckiego Centrum Medycznego;
  • lekarz wystawiając skierowanie przekazuje je do wewnętrznego obiegu dokumentów i zadaniem Pacjenta jest jedynie umówić się na dzień wykonania badań diagnostycznych drogą rejestracji lub bezpośrednio w komórce, do której zlecono badanie;
  • jeżeli Pacjent realizuje badanie w jednostkach zewnętrznych i potrzebuje skierowania w formie papierowej, należy odebrać osobiście dokumentację z Przychodni.

 7. Internetowe Konto Pacjenta

  • Pacjent ma możliwość założenia Internetowego konta Pacjenta zdalnie jeżeli posiada Profil Zaufany;
  • w przypadku braku posiadania Profilu Zaufanego istnieje możliwość założenia go i potwierdzenia w punkcie potwierdzającym zgodnie z wykazem znajdującym się na stronie pz.gov.pl (kliknij tutaj). Instrukcje związane z zakładaniem profilu zaufanego są dostępne na stronie Internetowej: https://www.puckiecentrum.pl/profilzaufany.html
  • posiadając profil zaufany można logować się do IKP poprzez: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta

 8. Świadczenia realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie

  • w przypadku gdy Pacjent lub jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, z wyłączeniem świadczeń recepturowych w ramach kontynuacji leczenia, zleceń na wyroby medyczne w ramach kontynuacji leczenia oraz świadczeń związanych z wydaniem zaświadczenia;
  • podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ wskazanych w deklaracji wyboru;
  • w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów;
  • w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej;
  • dzieciom do 6. r.ż. poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielanie jest możliwe bez badania fizykalnego; z wyłączeniem świadczeń udzielanych w związku z izolacją domową w wyniku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, które realizowane są w formie teleporady.