Ochrona danych osobowych

Informujemy, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom oraz osobom przebywających na terenie obiektów Puckiego Centrum Medycznego stosujemy monitoring wizyjny. Informacje zgromadzone w wyniku działania systemów monitorujących mają na celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa oraz umożliwienie wykrywania zdarzeń szkodzących Administratora lub narażających go na straty i nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu. Czas przetwarzania danych osobowych (wizerunek) w powyższym celu wynosi 14 dni.

Puckie Centrum Medyczne sp. z o. o. sp. k.

Administratorem danych jest:

Puckie Centrum Medyczne sp. z o. o. sp.k. z siedzibą w Pucku (84-100) przy ul. Wojska Polskiego 22;       

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Puckim Centrum Medycznym Sp. z o. o. sp. k. jest możliwy drogą poczty tradycyjnej: ul. Wojska Polskiego 22 (84-100) Puck, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub poczty e-mail: iod@puckiecentrum.pl;

Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Puckie Centrum Medyczne w związku z prowadzoną działalnością leczniczą, w  szczególności  w  celu  świadczenia usług  medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

w  zakresie  prowadzenia  działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o  prawach  pacjenta  i  Rzeczniku  Praw  Pacjenta.  Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano wpisu, za wyjątkiem:

  • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie  przechowywana  przez  okres  30  lat,  licząc  od  końca  roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która  będzie  przechowywana  przez  okres  30  lat,  licząc  od  końca  roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
  • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
  • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca  roku  kalendarzowego,  w  którym  udzielono  świadczenia  zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie -przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  1.  podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, np. Narodowemu Funduszowi Zdrowia;
  2.  dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Puckiego Centrum Medycznego, z którymi zostały zawarte umowy bądź porozumienia.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

Prawa osób

Posiada Pani/Pan prawo do:

  1.  dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  2.  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Administratorem danych jest:

Puckie Centrum Medyczne sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Pucku (84-100) przy ul. Wojska Polskiego 22;       

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Puckim Centrum Medycznym Sp. z o. o. sp. k. jest możliwy drogą poczty tradycyjnej: ul. Wojska Polskiego 22 (84-100) Puck, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub poczty e-mail: iod@puckiecentrum.pl;

Celem przetwarzania będzie przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy.

Podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest:

– zgoda ( art. 6 ust. 1 lit. a. RODO), Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych,
–  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy(art. 6 ust. 1 lit. b)  RODO),
– ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO).

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres roku od dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do dnia wycofania się ze zgody. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do jego akt osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub świadczące nam usługi

Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, informacji, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, powiadomienia o ich sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania, niepodleganiu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, kontaktu z IOD,  odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). Ponadto, macie Państwo prawo do udzielenia i cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz do usunięcia danych lub bycia zapomnianym (w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody). Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

 

Administratorem danych jest:

Puckie Centrum Medyczne sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Pucku (84-100) przy ul. Wojska Polskiego 22;       

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Puckim Centrum Medycznym Sp. z o. o. sp. k. jest możliwy drogą poczty tradycyjnej: ul. Wojska Polskiego 22 (84-100) Puck, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub poczty e-mail: iod@puckiecentrum.pl;

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w obszarze monitorowania oraz mienia.

Podstawa przetwarzania danych

Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (art. 23a) z późn. zm. (art. 6 lit. c RODO)

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 14 dni  licząc od daty dokonania nagrania. Po tym okresie nagrania ulegają zniszczeniu, jeśli przepisy odrębne nie stanowią inaczej lub do czasu ewentualnego prawomocnego zakończenia postępowania.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa lub świadczące dla nas usługi na podstawie podpisanych umów.

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, informacji, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, ograniczenia ich przetwarzania, powiadomienia o ich ograniczeniu przetwarzania, niepodleganiu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, kontaktu z IOD,  odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Administratorem danych jest:

Puckie Centrum Medyczne sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Pucku (84-100) przy ul. Wojska Polskiego 22;       

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Puckim Centrum Medycznym Sp. z o. o. sp. k. jest możliwy drogą poczty tradycyjnej: ul. Wojska Polskiego 22(84-100) Puck, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub poczty e-mail: iod@puckiecentrum.pl;

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpatrzenie złożonego pisma.

Podstawa przetwarzania danych

Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawą z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Obowiązek podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenia pisma.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od dnia rozpatrzenia wniosku/ podania w celach archiwalnych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Korespondencja, która nie będzie wymagała przechowywania będzie usuwana na bieżąco.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa lub świadczące dla nas usługi na podstawie podpisanych umów.

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, informacji, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, powiadomienia o ich sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania, niepodleganiu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, kontaktu z IOD,  odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Puckie Centrum Medyczne sp. z o. o.